Dyslexie

Iemand kan traag lezen, of lezen met veel fouten, of een combinatie van beide is mogelijk. Soms is het lezen redelijk goed, maar zijn er vooral problemen met de spelling. 
Kinderen met dyslexie laten al vroeg zien dat zij moeite hebben het tempo van het leren lezen en spellen in de groep te volgen. Vaak doen zij extra hun best.
In groep 3 kan duidelijk worden dat een kind mogelijk dyslexie heeft. Maar voor die tijd, in groep 1 en 2, kunnen er al signalen zijn die hier op wijzen.

Oorzaak 
Mensen met dyslexie hebben over het algemeen een in aanleg zwak taalgevoel. Zij hebben met name moeite met het waarnemen van klanken (foneembewustzijn). Ook een probleem met het automatiseren van willekeurige associaties (kleuren, dagen van de week) speelt een grote rol. Dit uit zich bijvoorbeeld in problemen met snel en goed de juiste letter bij een klank vinden of bij het goed toepassen van een spellingsregel als je er niet bewust bij nadenkt. Het is bekend dat dyslexie erfelijk bepaald is.

Gevolg
De intelligentie kan verkeerd worden ingeschat. 
Wanneer dyslexie niet ontdekt en/of onderkend wordt en wanneer geen hulp geboden wordt, kunnen emotionele problemen en een sociaal isolement ontstaan. Doordat het lezen moeilijk is en vaak traag verloopt, kunnen er op school, ondanks de intelligentie, problemen ontstaan met leren. Als dyslexie vroegtijdig gesignaleerd wordt en er wordt adequate hulp geboden kan de uitingsvorm van dyslexie beperkt zijn. Vroegtijdige, effectieve hulp is heel belangrijk. 

Wanneer logopedie
De logopedist is vaak als een van de eerste hulpverleners betrokken bij jonge kinderen en kan dus vroegtijdig risicofactoren signaleren. Soms zijn die al aantoonbaar voordat het kind naar school gaat. Het is erg belangrijk dat er al vanaf de kleuterleeftijd behandeld wordt wanneer er een vermoeden is dat het kind het in groep 3 moeilijk gaat krijgen met het lezen en/of spellen. De logopedist geeft in de behandeling aandacht aan vaardigheden die belangrijk zijn bij het lezen en spellen. Hierbij werken we nauw samen met ouders en leerkracht.

bron: NVLF 

VERGOEDINGEN DOOR DE VERZEKERAAR:

  • trainen auditieve discriminatie
  • trainen van het auditief geheugen
  • trainen van het rijmen
  • trainen van het luisteren
  • trainen van de auditieve discriminatie (verschillen tussen klanken horen)
  • trainen van het bepalen van de klankpositie (welke klank hoor je op welke plek in het woord?)
  • trainen auditieve synthese (losse klanken tot een woord plakken)
  • trainen auditieve analyse (woorden in losse klanken hakken)

Wanneer er na het behandelen van de auditieve vaardigheden nog problemen zijn op het gebied van het lezen en spellen worden de behandelingen vergoed wanneer er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. Dit moet dan eerst door middel van een onderzoek worden vastgesteld. 

Twijfelt u of uw kind misschien dyslectisch is? Vraag dan om een onderzoek of advies. Als dyslexie in vroeg stadium gesignaleerd wordt, is de kans groter dat de ernst ervan verkleind kan worden. Bovendien kunnen we door vroegtijdige behandeling van dyslexie veel frustratie en onzekerheid bij uw kind wegnemen. Ze gaan weer met plezier naar school!

DIAGNOSTIEK

De logopedist is niet bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven, maar kan wel advies geven omtrent verdere diagnostiek. Daarnaast kan de logopedist door middel van extra begeleiding hardnekkigheid aantonen.

Als dyslexiespecialist heb ik met verschillende bureaus een samenwerkingsverband. Dit betekent dat wanneer het onderzoeksbureau een ernstige enkelvoudige dyslexie vaststelt, de vergoede behandeling bij ons kan plaatsvinden dmv een zgn. verlengde armconstructie. Meer weten? Informeert u voorafgaand aan uw onderzoek wat onze mogelijkheden zijn.